Voorwaarden

 

Algemene leveringsvoorwaarden
1. Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Hartcare-Reanimatieonderwijs, diensten en/of goederen van welke aard dan ook aan haar Opdrachtgever levert.
2. Definities:
2.1 Hartcare-Reanimatieonderwijs: als eenmanszaak opererend onder de naam 'Hartcare-Reanimatieonderwijs' en als zodanig ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09182544, zijnde leverancier van diensten en/of goederen aan Opdrachtgever. Hierna te noemen: “Gebruiker”.
2.2 Opdrachtgever: individu of een rechtspersoon die met Hartcare-Reanimatieonderwijs een overeenkomst aangegaan is voor het leveren van diensten en/of goederen. Hierna te noemen: “Opdrachtgever”.
2.3 Opleiding: opleiding, cursus, training diensten of anderszins werkzaamheden die Leverancier in opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtgever levert.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van een dienst, de uitvoering van een opleiding of het leveren van goederen komt tot stand als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden en per elektronische mail, per reguliere post in het bezit te komen van Hartcare-Reanimatieonderwijs.
- Ondertekening door de Opdrachtgever van een Inschrijfformulier dan wel een orderbevestiging en het voldoen van het inschrijfgeld indien artikel 3.2 van toepassing is. Door ondertekening en verzending van een inschrijfformulier of orderbevestiging verklaart de Opdrachtgever deze Leveringsvoorwaarden te kennen en te accepteren.
2. Indien de Opdrachtgever een individu betreft wordt, tenzij anders overeengekomen, € 10,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij uitvoering van de overeenkomst wordt bij facturering het inschrijfgeld in mindering gebracht.
Artikel 4 Genoemde prijzen
1. De door Gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders opgegeven, exclusief BTW.
2. De verblijfskosten, zoals koffie en thee, van de deelnemer op de locatie is, tenzij anders overeengekomen, wel bij de prijs inbegrepen.
3. De verblijfskosten dienen door de Opdrachtgever rechtstreeks te worden voldaan aan beheerder van de desbetreffende locatie, indien schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 5 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. De betaling dient bijgeschreven te zijn voor de datum waarop de opleiding wordt gegeven, indien deze datum eerder is dan de datum bedoeld in artikel 5.1.
3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 7 Annulering
1. Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden.
2. Bij annulering tot en met 30 dagen voor aanvang van de opleiding/afgesproken lesdatum worden, behoudens het nog eventueel te innen inschrijfgeld, geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
3. Bij annulering tussen 30 en 21 dagen voor aanvang van de opleiding/afgesproken lesdatum wordt 40% van de opleidingsprijs in rekening gebracht.
4. Bij annulering tussen 22 en 14 dagen voor aanvang van de opleiding/afgesproken lesdatum wordt 70% van de opleidingsprijs in rekening gebracht.
5. Bij annulering tussen 15 dagen en de geplande dag wordt 100% van de opleidingsprijs in rekening gebracht.
6. De reden van annulering is niet van invloed. Het vastgestelde percentage betaalt Opdrachtgever over de gehele overeengekomen opleidingsprijs. Het al dan niet zonder bericht afwezig zijn op de opleidingsdag(en) betekent eveneens 100% doorberekening van de volledige opleidingsprijs.
7. Indien Opdrachtgever en Gebruiker overeen gekomen zijn dat, in afwijking van artikel 4.2 en 4.3, Gebruiker zaken met betrekking tot verblijf van deelnemers zou regelen en verrekenen dan zullen in geval van annulering de eventuele kosten, bijvoorbeeld lunch of overnachting, die Gebruiker als gevolg daarvan moet betalen aan derden, bijvoorbeeld de instelling waar de opleiding gehouden zou worden, worden doorberekend aan de annulerende Opdrachtgever.
8. Indien na annulering kosten voortkomen voor Gebruiker uit het annuleren van bijvoorbeeld hotelovernachtingen en dergelijke voor (medewerkers van) Gebruiker in relatie tot het geannuleerde, zullen deze worden doorberekend aan de annulerende Opdrachtgever.
Artikel 8 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Indien en/of zolang Gebruiker eigenaar is van geleverde goederen, zal Opdrachtgever Gebruiker onmiddellijk inlichten wanneer deze goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Gebruiker mededelen waar de goederen waarvan Gebruiker eigenaar is zich bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de eigendomsrechten van Gebruiker. Opdrachtgever staat ervoor in, dat het beslag op de goederen waarvan Gebruiker eigenaar is onverwijld wordt opgeheven.
3. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
4. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
5. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 10 Opleidingen
1. Toelatingseisen: In de opleidingsomschrijving wordt het instapniveau c.q. de vereiste basiskennis en/of toelatingseisen beschreven. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of hij/zij de vereiste basiskennis bezit dan wel voldoet aan de gestelde toelatingseisen.
2. Opdrachtgever en Gebruiker komen een opleidingsplan overeen waarbij Gebruiker ervoor zal zorgdragen dat op de in de offerte gespecificeerde plaats (bijv. het kantoor of bedrijfspand van Opdrachtgever, of elders) en tijdstip (een) ter zake kundige docent(en) aanwezig is (zijn) en Opdrachtgever op zijn beurt ervoor zal zorgdragen dat op de afgesproken plaats en tijdstip de opgegeven deelnemers aanwezig zijn.
3. Een deelnemer ontvangt slechts dan een certificaat van een gevolgde opleiding wanneer hij voldoet aan de toelatingeisen en aan de gestelde certificeringeisen, hetzij die van externe certificerende instanties van toepassing op betreffende opleiding dan wel eisen geformuleerd door Gebruiker.
Artikel 11 Niet doorgaan van opleidingen
1. Gebruiker zal al het redelijke in het werk stellen om de opleidingen doorgang te laten vinden. Gebruiker is echter niet aansprakelijk als opleidingen niet doorgaan vanwege feiten die buiten zijn invloedsfeer liggen.
2. Indien als gevolg van ziekte of enige andere reden een docent niet meer beschikbaar is voor het geven van de opleiding en niet vervangen kan worden, zal Gebruiker al het redelijke in het werk stellen om de betreffende opleiding eventueel op een ander tijdstip te laten doorgaan. Indien dat niet mogelijk mocht blijken, dan zal Gebruiker de reeds betaalde opleidingskosten aan Opdrachtgever terug betalen.
3. Gebruiker behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling voor een opleiding, die door Gebruiker zelf georganiseerd wordt voor Opdrachtgevers die zich individueel aangemeld hebben, deze te annuleren. Wordt een opleiding om reden van te weinig belangstelling geannuleerd dan zal Gebruiker de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen voor de beoogde datum, hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Gebruiker zal zo spoedig mogelijk een alternatief aanbieden. De Opdrachtgever heeft, wanneer een opleiding wegens gebrek aan belangstelling geannuleerd wordt, het recht om de opdracht te annuleren onder volledige restitutie van de reeds betaalde opleidingskosten door Gebruiker.
4. Artikel 11.3 is niet van toepassing indien er onvoldoende deelnemers zijn in een opleiding waar de Opdrachtgever geen individu maar een rechtspersoon betreft die een groep heeft aangemeld.
Artikel 12 Auteursrechten
1. Auteursrechten op het opleidingsmateriaal en aanvullende documentatie berusten allereerst, indien van toepassing, bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Op al het andere opleidingsmateriaal berusten de auteursrechten bij Gebruiker en mogen onder andere niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een opleiding is niet toegestaan.
Artikel 13 Overdracht rechten en verplichtingen
1. Gebruiker is te allen tijde bevoegd, zonder dat daartoe toestemming van Opdrachtgever nodig is, na voorafgaande mededeling alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
2. Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de door hem gesloten overeenkomsten met Gebruiker alleen overdragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker, welke toestemming aan Opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
Artikel 14 Garantie
1. Indien geleverde goederen door Gebruiker zijn betrokken van een toeleverancier, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantie van de toeleverancier. Gebruiker zal Opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker en zijn medewerkers voor alle aanspraken van derden met betrekking tot directe en/of indirecte schade die het gevolg is van door Gebruiker en/of door Gebruiker ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden verrichtte werkzaamheden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gebruiker.
3. Indien een opleiding door Gebruiker wordt geannuleerd om redenen genoemd in artikel 11, 11.1 t/m 11.3, is Gebruiker in geen geval aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten van de deelnemer(s) en/of Opdrachtgever.
Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.